توافقنامه در مورد راهرو حمل و نقل از چین به اتحادیه اروپا از طریق ایران

در تاشکند جلسه دوازدهم وزیران حمل و نقل سازمان همکاری اقتصادی با حضور شهریار افندی زاده معاون وزیر راه و شهرسازی ایران برگزار شد.

ضمن جلسه توافقنامه در مورد ایجاد راهرو حمل و نقل جدید از چین به اتحادیه اروپا از طریق ایران، ترکیه، ترکمنستان و ازبکستان امضا شد.

در چارچوب توافقنامه تعرفه ها، عملیات حمل و نقل، روندهای مرزی یکسان خواهند شد. پیشبینی می شود که حجم حساس کالا از چین به اروپا از طریق ایران در قالب راهرو “شرق – غرب” انتقال خواهد شد.