جلسه کمیسیون بین اداری مربوط به همکاری دریای خزر

جلسه اول کمیسیون بین اداری مربوط به همکاری دریای خزر برگزتر شد.

توسعه کریدور بین المللی “شمال – جنوب”، نوسازی کانال ولگا – خزر، گسترش روابط انسانی مسایل همکاری الویت دار بین آذربایجان، ایران،  قزاقستان و ترکمنستان اعلام شده بودند.

ابتکارهای منطقه دریای خزر جهت توسعه روابط منطقه ایی در پروتوکول یادداشت شدند که در نتیجه جلسه کمیسیون بین اداری تایید شد.