همکاری بین ایران و سوریه

 3 می سال جاری در شهر دمشق ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران و باشر اسد، رئیس جمهوری سوریه 15 توافنامه، شامل مموراندوم مشارکت راهبردی بلندمدت بین دو کشور را امضا کردند. این مموراندوم مربوط به تحقق بارنامه همکاری تجاری 20 ساله است.

همچنین توافقنامه های در خصوص ایجاد مناطق تجارت آزاد، گسترش حمل و نقل ریلی وهوایی به امضا رسیدند