ولادیمیر ولادیمیروویچ عابیدنوف

روز تولد:22.08.1968

آموزش: آکادمی نظامی به نام دزرژینسکی، دانشگاه انسانی مسکو، دانشکده روانشناسی و اجتماعی مسگو. دکتر علوم حقوقی.

از 1985 تا 2003 در وزارت دفاع فدراسوین روسیه حدمت می کرد. از 1996 تا 2003 در ستاد وزارت دفاع حدمت می کرد. سرهنگ است.

بعد از حدمت نظامی در زمینه اکتشافات زمین شناسی و استخراج نفت کار می کرد. از 2003 تا 2009 در مدیریت شرکتهای تامبی نفتوگاز و یامال سپپگ کار می کرد.

سال 2010 سازمان شرکتهای آنتارس را تأسیس کرد و تا حال حاضر مدیر آن است. گروه شرکتها در فعالیت اقتصاد بین المللی، همچنین در زمینه لجیستیک و ترخیص گمرک کار می کند.

فعالیت اجتماعی:

از 2018 تا 2022 عضو شورای اجتماعی وابسته به حدمت گمرکی فدراسیون روسیه بود.

از 2016 تا 2022 نماینده شورای تجاری روسیه و ایران وابسته به اتاق بازرگانی و صنایع فدرسیون روسیه بود.

معاون نماینده شورای سیاست گمرکی وابسته به اتاق بازرگانی و صنایع فدراسیون روسیه است.

ماه  اکتوبر سال 2022 توسط رئیس اتاق بازرگانی و صنایع روسیه نماینده افتخاری اتاق بازرگانی روسیه درایران منصوب شد. تعامل بین نماینده گان بیزنس روسی و ایرانی، انجام رایزانی، مساعدت عملی در اجرای پروژه های تجاری و غیر تأمین می کند.

دفتر دایمی در تهران دارد.