بانک “وتب” به پروژه “شمال – جنوب” از 4 تا 5 میلیارد روبل سرمایه گذاری می کند

بانک “وتب” هزینه هایشان را برای پروژه توسعه راهرو بین المللی “شمال – جنوب” از 4 تا 5 میلیارد روبل ارزیابی می کند.

در آغاز ماه اکتبر معلوم شد که دولت روسیه پیشنهاد بانک “وتب” را مربوط به ایجاد دفتر پروژه ایی جهت تویسعه راهرو بین المللی “شمال – جنوب” تایید کرد.