کشتیرانی ایرانی در آفریقای شمالی

 کشتی حط کشتیرانی ایران در بندر لیبی پهلو گرفت و تخلیه شد.

امیر بیات، معاون بازاریابی حط کستیرانی ایران اعلام کرد که در حال حاضر حط کستیرانی ایران کشتی بارگنج و بارکش را به بنادر آفریقای شرقی و شمالی حد اقل ماهی یک بار ارسال می کند. وی افزود که حط کستیرانی ایران قصد دارند دفتر منطقه ایی خود در آفریقا بارگشایی کنند.

سال گذشته تجارت ایران با کشورهای آفریقایی دو برابر افزایش یافت.