حمید طاهری

دستیار نماینده افتخاری اتاق بازرگانی و صنایع روسیه در ایران

آموزش: دانشگاه ملی قزاقستان به نام الفرابی، دانشکده حقوق

تجربه کار:

از 2004 تا 2012 در عرصه واردات تجهیزات صنایع از کشورهای مستقل مشترک المنافع به ایران کار می کرد

از 2012 تا 2016 در عرصه تولید محصولات دریایی کار می کرد، یکی از تأسیس کنندگان کارخانه “گارگاول خزر” در اتسان مازندران است.

از 2015 تا 2018 در زمینه تولید و عرضه محصولات دریایی کار می کرد، اتاق بازرگانی استان مازندران

از 2018 تا 2022 مدیر صادرات شرکت جوینت محانیک کو بود

از 2022 تا حال حاضر دستیار نماینده افتخاری اتاق بازرگانی و صنایع روسیه در ایران است