کولومویتسوا آنا یوریونا

 

مدیر کل شرکت با مسئولیت محدود “ویمکس گروپ” (نماینده گمرک) در سازمان گروه شرکتها “آنتارس”

تاریخ تولد:15.11.1983

محل تولد: شهر اودینتسوا در اطراف مسکو

آموزش: آموزش عالی – دانشگاه دولتی مسکو به نام لومونوسوف، دانشکده آسیا و آفریقا

تخصص: شرقشناس، مترجم زبان ترکی

دکترا: علوم سیاسی کشور شرقی، دانشکده آسیا و آفریقا وابسته به  دانشگاه دولتی مسکو به نام لومونوسوف

زبانها: انگلیسی (کامل)، ترکی (کامل)، فارسی (متوسط)

مقام: مدیر کل شرکت با مسئولیت محدود “ویمکس گروپ” (نماینده گمرک) در سازمان گروه شرکتها “آنتارس”

از 2006 تا 2015 مشغول فعالیت معلمی و مترجمی (ترجمه های شفاهی و کتبی از زبانهای ترکی وانگلیسی)، سازمندهی اقدامات آکادمی، سخنگویی با گزارشها در کونفرانسهای علمی، نوشتن مقالات تحلیلی در خوص روابط بین روسیه و ترکیه، وضعیت در خاورمیانه و منطقه دریای سیاه و دریای خزر بود و با خانم آوگانوا دو مجموعه کتاب درسی برای یادگیری زبان ترکی انتشار داد و چاپ آن توسط شورای علمی داننشکده آسیا و آفریقا وابسته به دانشگاه دولتی مسکو تایید شد.

سال 2015 کارمند سازمان تجاری “آنتارس” شد و اینجا تا حال حاضر به عنوان مدیر کل یکی از شرکتها کار می کند و وظایف مدیر نمایندگی گروه شرکت مسکو و دستیار سرپرست را اجرا می کند.